• نکات مهم پیش از شروع ثبت نام:
  • • درصورت ورود اشتباه اطلاعات شناسنامه ای ،مسئولیت عدم دریافت بیمه و غیرفعال شدن کارت برعهده ثبت نام کننده می باشد.
  • •مدت زمان ارسال کارت از 30 تا 90 روز مطابق استان و شهر محل سکونت فرد ثبت نام کننده متغیر می باشد.
  • • در صورت انتخاب دریافت کارت از طریق پست ،کارت به آدرس پستی شما ارسال می گردد و در غیر این صورت به اداره کل منابع طبیعی استان محل سکونت ارسال می گردد.
  • • کد ملی بایستی به صورت 10 رقمی وارد گردد و تاریخ تولد به صورت روز، ماه و سال درج گردد
  • • به جهت سهولت در دریافت کارت صادر شده گزینه دریافت درب منزل را انتخاب نمایید.
فرم ثبت نام کارت هوشمند عضویت