در صورتی که ثبت نام شما بعد از تاریخ 97/11/23می باشد ،جهت مشاهده مراحل چاپ فرم زیر را پر نمایید.
مشاهده مراحل چاپ کارت
در صورتی که طبق مستندات عنوان شده در بالا و بر اساس کد رهگیری ثبت نام ،وضعیت کارت شما چاپ شده قید شده است و تاکنون موفق به دریافت کارت خود نشده اید از طریق پر کردن فرم زیر مراتب را هرچه سریع تر به ما اطلاع رسانی نمایید.
ثبت درخواست مفقودی کارت|عدم دریافت کارت